ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Όροι Χρήσης | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων

Η διεύθυνση (url) της πλατφόρμας είναι: https://dae.govapp.gr. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ανήκει στην ΚΕΔΕ, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η πλατφόρμα συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

SSL πιστοποιητικό

Στα πλαίσια κατάλληλων οργανοτεχνικών μέτρων ασφαλείας η πλατφόρμα διαθέτει SSL πιστοποιητικό https://dae.govapp.gr.

Όροι Χρήσης

Η χρήση της πλατφόρμας από τον Επισκέπτη, σημαίνει ότι έχει αποδεχτεί και συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν αποδέχεται τους περιγραφόμενους όρους χρήσης της, οφείλει να μην προβαίνει στη χρήση των περιεχόμενων πληροφοριακών στοιχειών που του προσφέρει. Οι όροι χρήσης της πλατφόρμας θα ενημερώνονται με νέες αλλαγές που θα προκύπτουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κατά συνέπεια, σε κάθε νέα χρήση σας, θα πρέπει να ελέγχετε τους αναφερόμενους όρους χρήσης και εφόσον συμφωνείτε, να προβαίνετε στη επίσκεψη/χρήση της. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της πλατφόρμας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΚΕΔΕ, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πλατφόρμα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της πλατφόρμας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την πλατφόρμα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην πλατφόρμα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

Υποχρεώσεις του επισκέπτη

Ο επισκέπτης της πλατφόρμας https://dae.govapp.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην πλατφόρμα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της πλατφόρμας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την πλατφόρμα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

Αποποίηση Ευθύνης

Η πλατφόρμα καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Επίσης παρέχει τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της πλατφόρμας. Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτής.

Χρήση περιοχών αλληπεπίδρασης

Η πλατφόρμα παρέχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) σε αυτόν. Η συμμετοχή στις περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών της δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • χρήση περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
 • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
 • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό
 • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει κακόβουλο κώδικα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη,
 • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
 • παραποίηση της ταυτότητάς του,
 • οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια

Σύνδεσμοι

Η πλατφόρμα https://dae.govapp.gr, παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες υπό μορφή συνδέσμων (links)/banners μόνο προς πληροφόρηση, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Οι σύνδεσμοι δεν αποτελούν ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων.

Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου μας αποκτά πρόσβαση σε αυτές.

Ο επισκέπτης / χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Cookies

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνει και να βελτιώσει την πρόσβαση και την περιήγησή των επισκεπτών / χρηστών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της πλατφόρμας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε την πλατφόρμα.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα.

Στην πλατφόρμα χρησιμοποιούνται λειτουργικά cookies και cookies στατιστικών για να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι επισκέπτες / χρήστες.

Σε κάθε νέο επισκέπτη / χρήστη εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ειδική προειδοποίηση ότι η πλατφόρμα κάνει χρήση cookies.

Λειτουργικά cookies

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της πλατφόρμας.

Cookies στατιστικών

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση της πλατφόρμας. Βοηθούν στην εξακρίβωση του τρόπου χρήσης των επισκεπτών στην πλατφόρμα.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αθροιστικές και φυσικά ανώνυμες. ΑΝ δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies δεν θα ξέρουμε πότε επισκεφθήκατε την πλατφόρμα μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή της.

Παραθέτουμε τον εξής πίνακα σχετικά με τα προαναφερόμενα είδη cookies:

Cookies Τύπος & Περιγραφή Διάρκεια Διαχειριστής - Τρίτο Μέλος
_ga
_gid
_gat_gtag
Cookies στατιστικών – Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, την αριθμό επισκεπτών, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην πλατφόρμα. Προσωρινό – 24 μήνες μετά τη λήξη της συνεδρίας Ναι - Google
.AspNetCore.Cookies Χρησιμοποιείται μόνο όταν κάποιος πολίτης / υπάλληλος ΟΤΑ κάνει είσοδο στην πλατφόρμα. Αποθηκεύει κρυπτογραφημένα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη. Προσωρινό – 1 ώρα Ναι – Ταυτοποίηση χρηστών της Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας govHUB της ΚΕΔΕ

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser

Ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους.

Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser (αναφέρουμε ενδεικτικά τους πιο δημοφιλείς):

Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα σε αυτήν την πλατφόρμα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε;

Όταν οι επισκέπτες έρχονται στην πλατφόρμα, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και την τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης και να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας.

Είσοδος στην πλατφόρμα ως Επιχείρηση

Με το παρόν δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η πλατφόρμα «GovApp: Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων» να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία Μητρώου που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

Δημιουργία Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων

Με το παρόν δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η πλατφόρμα «GovApp: Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων» να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησής σας που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Αναλυτικά τα στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα εξής:

 • Α.Φ.Μ.
 • Διακριτικός Τίτλος
 • Υποκαταστήματα
 • Κ.Α.Δ.

Επίσης, δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η πλατφόρμα «GovApp: Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων» να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τις περιοδικές δηλώσεις της επιχείρησής σας και των υποκαταστημάτων της. Αναλυτικά τα στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα εξής:

 • Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης
 • Κωδικός Νομικής Μορφής Επιχείρησης
 • Περιγραφή Νομικής Μορφής Επιχείρησης
 • Περιγραφή Κατηγορίας Επιχείρησης
 • Κωδικός Βιβλίων Επιχείρησης
 • Περιγραφή Βιβλίων Επιχείρησης
 • Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
 • Κωδικός Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης
 • Περιγραφή Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης
 • Είδος Περιοδικής Δήλωσης
 • Ημ. Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης
 • Ακαθάριστο Περιοδικής Δήλωσης
 • Α.Φ.Μ. Δήμου που αφορά η Περιοδική Δήλωση

Είσοδος στην πλατφόρμα ως Υπάλληλος ΟΤΑ

Με την είσοδο στην πλατφόρμα «GovApp: Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων» ως Υπάλληλος ΟΤΑ δίδεται πρόσβαση στα βασικά στοιχεία του πιστοποιημένου χρήστη στο govHUB, όπως Οργανισμός (Δήμος που ανήκει), email, ονοματεπώνυμο και Ρόλος (Δικαιώματα Χρήστη).

Log Files

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την πλατφόρμα, ο server (διακομιστής) που φιλοξενείται στο G Cloud της ΓΓΠΣ καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής πιθανόν καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στην πλατφόρμα, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).

Υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης της επισκεψιμότητας της πλατφόρμας, οι οποίες καταγράφουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τις επισκέψεις σας, σύμφωνα με τους κατά περίπτωση όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύουν. Ρωτήστε μας ποιες υπηρεσίες εκάστοτε χρησιμοποιούμε, για να μπορέσετε να αποτανθείτε σε αυτές για περισσότερες πληροφορίες. Δεν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες αυτές, για να σας αναγνωρίσουμε με μοναδικό τρόπο, αλλά μόνο για να έχουμε μια απεικόνιση γενικών δεδομένων για το βαθμό και τον ρυθμό των επισκέψεων του συνόλου των επισκεπτών στην πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση της πλατφόρμας. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη της πλατφόρμας.

Δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών της πλατφόρμας σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας της πλατφόρμας.

Η Google Analytics είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας, η οποία στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics προκειμένου να επεξεργαστούμε ανώνυμα δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε την πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα για να αποφασίσουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και με ποιον τρόπο. Σημαντική σημείωση: Δεν χρησιμοποιούμε τοποθέτηση διαφημίσεων.

Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 24 μήνες.

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Τα cookies της Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην πλατφρόρμα, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός της πλατφόρμας, ο browser (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Anonymize IP». Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP σας περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδω Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ.

Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα δεδομένα της Δήλωσής σας κοινοποιούνται στον εκάστοτε Δήμο για την επεξεργασία της. Πρόσβαση στα δεδομένα της Δήλωσής σας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μέσω της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας GovHUB.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών της πλατφόρμας σε τρίτα μέρη.

Από ποια τρίτα μέρη λαμβάνουμε δεδομένα;

Λαμβάνουμε δεδομένα από την ΑΑΔΕ κατά την είσοδο του επισκέπτη και κατά τη δημιουργία της Δήλωσής του και από το govHUB κατά την είσοδο Υπαλλήλου ΟΤΑ, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα «Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε».

Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είτε από αστυνομικές αρχές είτε υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους επισκέπτες / χρήστες της πλατφόρμας.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Η πλατφόρμα https://dae.govapp.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων μέσα στο υφιστάμενο ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Καθώς και το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της πλατφόρμας, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Κύριο Επιτελικό Υπεύθυνό της.

Όλα τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν λαμβάνει η πλατφόρμα, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες/επισκέπτες, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.